• Imprimeix

Contractació laboral

El CESICAT és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Presidència. El personal de la Fundació es regeix pel dret laboral i disposa d'un conveni propi. La selecció de personal del CESICAT es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en el que s'avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana.


Convocatòries: 

Finalitzada la fase de recepció de currículums.